PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van NXTGOAL Sports Nutrition, Nederland, Nijeveltstraat 5, 3454 EW De Meern, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78009537 en specifiek voor www.nxtgoal.com / www.nxtgoalsportsnutrition.nl.

Waarom deze privacyverklaring?

Als je een product in de NXTGOAL Sports Nutrition webshop wilt kopen en daarom de website www.nxtgoalsportsnutrition.nl bezoekt, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leven wij de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op de website www.nxtgoalsportsnutrition.nl. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Winkelen via www.nxtgoalsportsnutrition.nl

Als je een product in de NXTGOAL Sports Nutrition webshop koopt, dien je een online formulier in te vullen waarin voor de afhandeling van jouw aankoop de nodige gegevens worden gevraagd.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

In het kader van jouw aankoop in de NXTGOAL Sports Nutrition webshop worden persoonsgegevens verwerkt. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Voor de afhandeling van jouw aankoop verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Wordt er gebruik gemaakt van cookies?

De NXTGOAL Sports Nutrition webshop maakt gebruik van cookies voor haar diensten. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies wij gebruik maken, kun je lezen in de Cookieverklaring zoals deze is opgenomen op onze website www.nxtgoalsportsnutrition.nl.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat slechts medewerkers toegang hebben tot jouw gegevens die de aankoop afhandelen. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De door jou verstrekte persoonsgegevens bij aankoop van een product zonder account worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden na verzending van de aankoop aan jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens bij het aanmaken van een account worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar, nadat dit account niet meer actief is geweest.

Worden gegevens verstrekt aan derden?

Wij verstrekken of verkopen in beginsel geen gegevens aan derden. Wij kunnen echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht aan ons die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Een klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je altijd het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Jouw verzoek per e-mail sturen naar info@nxtgoalsportsnutrition.nl of per post een verzoek sturen naar:

NXTGOAL Sports Nutrition
Nijeveltstraat 5
3454 EW, De Meern
Nederland

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het privacy beleid kun je contact opnemen met info@nxtgoalsportsnutrition.nl.